sunshine

New Pta Logo 2

 

Cadeirydd                   -     Mrs. Kathryn Ross

Is-Gadeirydd               -     Mr. Rob Evans

Ysgrifennydd               -     Mrs. Helen Mainwaring

Trysorydd                   -     Mrs. Charlene Jenkins