sunshine
Thumbnail 1 Thumbnail 2 Thumbnail 3 Thumbnail 4 Thumbnail 5 Thumbnail 6 Thumbnail 7 Thumbnail 8 Thumbnail 9 Thumbnail 10 Thumbnail 11 Thumbnail 12 Thumbnail 13 Thumbnail 14 Thumbnail 15 Thumbnail 16 Thumbnail 17 Thumbnail 18 Thumbnail 19 Thumbnail 20 Thumbnail 21 Thumbnail 22 Thumbnail 23 Thumbnail 24 Thumbnail 25 Thumbnail 26 Thumbnail 27 Thumbnail 28 Thumbnail 29 Thumbnail

Croeso i Ysgol Penygroes

                              

Facebook Logo

 

DIWEDDARIAD OS OES GAN RYWUN YN EICH  CARTREF  SYMPTOMAU COVID NEU WEDI PROFI'N  BOSITIF AM COVID

 Efallai eich bod eisoes yn ymwybodol y bu rhai newidiadau i ganllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru pan fydd rhywun yn eich cartref sydd naill ai wedi profi’n bositif am Covid-19 neu yn arddangos symptomau Covid-19.

 Os bydd rhywun yn eich cartref yn profi'n bositif am Covid-19 neu'n datblygu symptomau Covid-19 yna gofynnir i bawb arall ar yr aelwyd (ar wahân i'r rhai dan 5 oed) ynysu gartref a chymryd prawf PCR cyn gynted â phosibl. Gall y rhai sy'n cynhyrchu canlyniad negyddol ddychwelyd i'r ysgol neu'r gwaith ar unwaith ar yr amod eu bod wedi'u brechu ddwywaith (ar ôl 14 diwrnod wedi’r ail frechiad) neu o dan 18 oed. Nid yw hyn yn cynnwys plant dan 5 oed ac maent yn gallu mynychu'r ysgol oni bai bod ganddynt unrhyw symptomau Covid-19. Ni chynghorir cysylltiadau cartref i gymryd prawf PCR diwrnod 8 mwyach.

 Nid yw hwn yn cynnwys unrhyw un sydd wedi profi'n bositif am Covid-19 o fewn y 90 diwrnod diwethaf. Cyn belled â bod yr unigolion hyn wedi cwblhau yr hunan ynysu 10 diwrnod a ddim yn arddangos symptomau, awgrymir bellach bod staff a disgyblion uwchradd  yn cymryd Prawf Llif Ochrol ac yn ynysu hyd nes eu bod yn cael canlyniad negyddol. Noder na ddylai disgyblion cynradd ddefnyddio Profion Llif Ochrol a gallant fynychu'r ysgol ar yr amod eu bod yn rhydd o symptomau. Bydd angen i'r rhai dros 18 oed a heb eu brechu'n llawn ynysu am 10 diwrnod hyd yn oed os yw'r prawf PCR ar ôl cysylltu'n agos ag achos cadarnhaol yn negyddol.

 Mae'r newidiadau hyn yn golygu, os anfonir eich plentyn adref oherwydd ei fod yn arddangos symptomau Covid-19 yn yr ysgol, mae'n debygol y bydd yr ysgol yn gofyn i chi gasglu brodyr a chwiorydd sy'n byw yn yr un cartref a chynghori eu bod yn cymryd prawf PCR hefyd, oni bai bod y brawd neu chwaer o dan 5 oed. 

 Eich penderfyniad chi yw profi eich plentyn neu beidio ond gofynnwn ichi gymryd y cyngor hwn er mwyn cefnogi ein hysgolion i gadw pawb mor ddiogel â phosibl. Sylwch y bydd gofyn iddynt hunan-ynysu am 10 diwrnod os ydynt yn datblygu symptomau a'ch bod yn dewis peidio cymryd prawf.

 Gofynnwn i chi barhau i roi gwybod i ysgol eich plentyn ar unwaith os ydynt yn datblygu unrhyw un o symptomau 'clasurol' Covid-19 (tymheredd uchel, peswch parhaus newydd neu golled neu newid mewn blas/arogl)  a'u cadw i ffwrdd o'r ysgol, neu os ydynt yn profi'n bositif am Covid-19.

 Wrth i ni barhau i weld cyfraddau achosion uchel yn ein hardal ac ar draws Cymru, hoffwn eich atgoffa ein bod yn dal i annog rhieni a gofalwyr i wisgo gorchuddion wyneb tra byddant ar safle'r ysgol.

Cardiau Nadolig wedi eu creu gan eich plant.
Bydd pob cerdyn yn cael ei argraffu ar gerdyn 400grm 15cm gyda pheiriant argraffu laser. Pris pecyn o 6 cerdyn yw £6. Os dymunwch archebu cardiau danfonwch cynllun eich plentyn i'r ysgol erbyn Dydd Gwener Tachwedd 5ed. Defnyddiwch binau ffelt os yw'n bosib. Diolch

Pudsey Bear

Dydd Gwener 19.11.21 - Diwrnod Plant Mewn Angen. Dewch yn eich pyjamas i godi arian. 

ABW21

Dydd Llun 15.11.21 - Diwrnod Sanau gwahanol. Gwisgwch sanau gwahanol i gefnogi 'Wythnos Gwrth Fwlio'

 Neges o Ddiolch

DIOGELWCH FFYRDD SIR GAERFYRDDIN

Llythyr i Rieni Blwyddyn 6

Llythyr Cyfnod Atal Byr 

Mis Cerdded i'r Ysgol

Taflen Covid

Canllawiau Covid 19

Canllawiau Covid 19 - 2

Llythyr o CSG i Rieni - mis Medi 2020

Taflen Croesi Heol i Rieni

Llythyr i Rieni am Ysgol yn agor

Adroddiad ESTYN 2020

Fideo oddi wrth Ysgol Maes Y Gwendraeth i Blwyddyn 6

Gwybodaeth i Rieni

Llythyr Covid 19

Gwybodaeth am Gwasanaeth Cwnsela

DARPARIAETH AR GYFER GWEITHWYR HANFODOL

 

Gellir dod o hyd i gyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

 

Rydym yn gwerthfawrogi cydweithrediad disgyblion a rhieni i helpu i atal heintiau rhag lledaenu. Hylendid da yw'r ffordd orau o'u hatal ac mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd i'ch diogelu chi a'ch teulu. Mae’r rhain yn cynnwys:

 

  • Golchi dwylo'n aml gyda sebon a dŵr am o leiaf 20 eiliad, neu ddefnyddio diheintydd dwylo sy'n cynnwys o leiaf 60% alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael.
  • Ceisio osgoi cyffwrdd â'r llygaid, y trwyn a'r geg os nad ydych wedi golchi eich dwylo.
  • Defnyddio hances bapur i orchuddio eich ceg a'ch trwyn wrth beswch neu disian, ac yna ei thaflu i'r bin cyn golchi eich dwylo'n syth. 

 

Os yw eich plentyn yn teimlo'n sâl ac wedi bod i un o'r gwledydd neu'r rhanbarthau sydd wedi'u rhestru ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, neu wedi bod mewn cysylltiad agos ag unigolyn y cadarnhawyd bod arno/arni y Coronafeirws Newydd (COVID-19), ffoniwch GIG 111 ar unwaith am gyngor pellach.

Gareth Morgans, BAdd/BEd, MGw/MSc  

Cyfarwyddwr | Director

Adran Addysg a Gwasanaethau Plant 

Canllawiau ar COVID-19 ar gyfer lleoliadau addysgol

Derbyn i Ysgol

Parent Pay Logo

Datganiad Grant Amddifadedd 2019/2020

Datganiad Grant Proffesiynol 2019/2020

Bwydlen Newydd Tymor Yr Hydref 2019

Parent Pay

Ysgol Bro Dinefwr

Alergedd Cnau 2019

Dyddiadau'r Flwyddyn 2019

Poster Derbyniadau

Llythyr Derbyniadau

 

 

Nodyn i’ch hysbysu ein bod wedi derbyn gwybodaeth ynglŷn â newid dyddiad Gŵyl Fai 2020.  Mae’r Llywodraeth Ganolog wedi cadarnhau'r newid o ddydd Llun, Mai 4ydd i ddydd Gwener, Mai 8fed 2020, er mwyn coffáu 75 mlynedd ers Diwrnod VE. 

Datganiad Grant Amddifadedd

Polisi Bwyd a Ffitrwydd

Polisi Plant Cyngor Ysgol

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasedd

Polisi Addysg Gorfforol

Bwydlen Haf 2019

NEWID AM OES

SCHOOLBEAT

MEIC 

CHILDLINE

 Archwiliad Seddi Car

 

Derbyn i Ysgol - Gwybodaeth i Rieni 2019-2020

 

 Datganiad Grant Amddifadedd

 Cyngor Gofal Iechyd

 

Menter Cwm Gwendraeth

Clwb Joio @ Ysgol Penygroes

Nos Llun - Nos Wener 3.10 y.p - 5 o'r gloch y.h

£6 yr un pob noswaith.

 

 

POLISI DIOGELU PLANT    DATGANIAD DIOGELU   

 IECHYD A DIOGELWCH 

 Bachgen Merch Darllen

COFIWCH DDARLLEN FAINT SY'N BOSIB DROS Y GWYLIAU!

Bwydlen Haf 2018

Dillad Ysgol - TESCO

DIWRNOD CYMRAEG CWL - 18/5/2018 A 25/5/2018

 

 CLWB JOIO YSGOL PENYGROES

 

 

Safeguarding Poster 2

Rhybudd Alergedd Cnau

Datganiad GAD Ysgol Penygroes 2017/2018

 

Llais Y Plant - Sulgwyn 2017

 

Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr

 

Adroddiad Arolwg Ysgol Penygroes 2017

 

Llais Y Plant Nadolig 2016 Tud 1-4

Llais Y Plant Nadolig 2016 Tud 5-6

 

Sut Mae fy Plentyn yn Datblygu yn y Cyfnod Sylfaen?

Sut roedd yr ysgol heddiw?

Fy Ysgol Lleol

Datganiad GAD Ysgol Penygroes 2016-2017

Prospectws yr Ysgol 2016

  

 Nhsdirectwaleslogo

 

Fy Ysgol Lleol

 

Adroddiad Arolwg Ysgol Penygroes 2010 

 

ADRAN CINIO YSGOL

ADDYSG AG YSGOLION CCC

 

 

 

 NSPCC